Opiekun medyczny

Policealna Szkoła Medyczna WOW Edukacja w Lublinie | Kierunki nauczania

Najważniejsze cechy kierunku Opiekun medyczny w Policealnej Szkole WOW Edukacja w Lublinie:

 • Kod zawodu: 532102
 • Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym 3 dni w tygodniu (wtorek, środa, czwartek lub piątek, sobota, niedziela)
 • Nazwa kwalifikacji: MED.03 – Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Czesne: 0 zł (przy frekwencji miesięcznej minimum 50%)

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego

Jest to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekunowie medyczni są włączeni w system opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to zawód zaufania publicznego.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta kierunku opiekun medyczny:

 • Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • Domy pacjentów (opieka indywidualna)

Opiekun medyczny

Nauka kończy się egzaminem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł: opiekun medyczny.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • suplement do dyplomu zawodowego w języku polskim i angielskim

Co nas wyróżnia?

 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z praktyków o wysokich kompetencjach, którzy z pasją i w przyjaznej atmosferze przekazują wiedzę
 • Nauka w nowoczesnym budynku z miejscami parkingowymi
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Kompetentni, życzliwi i otwarci na potrzeby słuchaczy pracownicy administracji szkoły
 • Własny bezpłatny parking

W celu zapisu na wybrany kierunek należy posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum)

NASZA SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.